‏پس از آن که معلوم شد خدای ـ تبارک و تعالی ـ قوّۀ غضب را به انسان‏‎ ‎‏مرحمت فرموده؛ برای حفظ نظام و تحصیل سعادت دنیا و آخرت، اگر انسان‏‎ ‎‏این نعمت الهیه را در موقع خود صرف نکند و در موقع خود، غضب برای حفظ‏‎ ‎‏این اساس نکند، کفران نعمتِ حق تعالی را فرموده، و مشمول: ‏‏«‏وَ لَئِن کَفَرتُم‎ ‎انَّ عَذَابی لَشَدِیدٌ‏»‏‎‎‏ خواهد بود.‏

شرح جنود عقل و جهل ص ۲۴۴

. انتهای پیام /*