اگر بخواهیم از تصرف شیطان خارج شویم و در تحت پناه حق تعالی واقع‏‎ ‎‏شویم، باید با شدّت ارتیاض قلبی و دوام توجّه یا کثرت آن و شدّت مراوده و‏‎ ‎‏خلوت، حقایق ایمانیّه را به قلب رسانده تا قلب الهی شود؛ و چون قلب الهی‏‎ ‎‏شد، از تصرّف شیطان تهی گردد؛

آداب الصلاه ص ۲۲۶

. انتهای پیام /*