‏آلات و ادوات و اختراعات محیِّر العقولی که خداوند نصیب اروپای امروز کرده،‏‎ ‎‏اگر به طور عقل و در تحت پرچم دین الهی اداره می شد، عالم یکپارچه نورانیّت‏‎ ‎‏و معدلت می شد، و سرتاسر دنیا به روابط حسنه می توانست سعادت ابد خود را‏‎ ‎‏تامین کند؛ ولی مع التاسّف این قوای اختراعیّه در تحت سیطرۀ جهل و نادانی و‏‎ ‎‏شیطنت و خودخواهی، همه بر ضد سعادت نوع انسانی و خلاف نظام مدینه‏‎ ‎‏فاضله به کار برده می شود.

شرح جنود عقل و جهل ص ۲۴۶

. انتهای پیام /*