ما در این مدت مصیبتها دیدیم؛ مصیبتهای بسیار بزرگ. و بعضِ پیروزیها حاصل شد‏‎ ‎‏که البته آن هم بزرگ بود. مصیبتهای زنهای جوان مرده، مردهای اولاد از دست داده،‏‎ ‎‏طفلهای پدر از دست داده. من وقتی چشمم به بعضی از اینها که اولاد خودشان را از‏‎ ‎‏دست داده اند می افتد، سنگینی در دوشم پیدا می شود که نمی توانم تاب بیاورم. من‏‎ ‎‏نمی توانم از عهدۀ این خسارات که بر ملت ما وارد شده است برآیم. من نمی توانم تشکر‏‎ ‎‏از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به آنها‏‎ ‎‏اجر عنایت فرماید. من به مادرهای فرزند از دست داده تسلیت عرض می کنم و در غم‏‎ ‎‏آنها شریک هستم. من به پدرهای جوان داده، من به آنها تسلیت عرض می کنم. من به‏‎ ‎‏جوانهایی که پدرانشان را در این مدت از دست داده اند تسلیت عرض می کنم.‏

صحیفه امام جلد ۶ ص ۱۰

. انتهای پیام /*