من با آنکه هنوز دستور جهاد مقدس نداده ام، و نیز مایلم تا مسالمت حفظ و قضایا‏‎ ‎‏موافق آرای ملت و موازین قانون عمل شود لکن نمی توانم تحمل این وحشیگریها را‏‎ ‎‏بکنم؛ و اخطار می کنم که اگر دست از این برادرکشی برندارند و لشکر گارد به محل‏‎ ‎‏خودش برنگردد و از طرف مقامات ارتشی از این تعدیات جلوگیری نشود، تصمیم آخر‏‎ ‎‏خود را به امید خدا می گیرم و مسئولیت آن با متجاسرین‏ و متجاوزین است. من از مردم‏‎ ‎‏شجاع تهران می خواهم در صورتی که قوای متجاوز عقب نشینی کردند، با حفظ آمادگی‏‎ ‎‏و هوشیاری از خدعۀ دشمن، آرامش و نظم را حفظ کنند ولی مجهز و مهیا برای دفاع از‏ ‏اسلام و نوامیس مسلمین باشند. اعلامیۀ امروز حکومت نظامی، خدعه و خلاف شرع‏‎ ‎‏است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۲۲

. انتهای پیام /*