مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تأثیر کسی واقع‏‎ ‎‏نشوند. مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت کنند، بعد به هر کس که‏‎ ‎‏خواستند رأی دهند. مردم نباید کنار بروند، اگرمردم کنار بروند همه شکست می خوریم.‏‎ ‎‏خود مردم نگذارند قلدرها دخالت کنند، افراد نالایق دخالت کنند. اگرعده ای جمع‏‎ ‎‏شدند وافراد نالایق را انتخاب کردند، مردم به آنها رأی ندهند، اگر مردم هم متوجه‏‎ ‎‏نشدند. مجلس آنها را قبول نکند.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۲۴۳

. انتهای پیام /*