باید این عمل با یک ظرافتی انجام بگیرد که مستمندان، محرومان خیال‏‎ ‎‏نکنند که آنها از باب اینکه در صف پایین جامعه واقع شده اند مورد امداد واقع شده اند؛‏‎ ‎‏آنها در صف مقدم جامعه اند. مستمندان و فقرا و دورافتاده ها در صف مقدم جامعه‏‎ ‎‏هستند و همینها و همین زاغه نشینان و همین حاشیه نشینان و همین محرومان بودند که این‏‎ ‎‏انقلاب را به ثمر رساندند

. انتهای پیام /*