‏‏خداوندا، قدم سیر ما از وصول به بارگاه قدس تو کوتاه است و دست‏‎ ‎‏طلب ما از دامن انس تو قاصر، حجابهای شهوت و غفلتْ بصیرت ما را از‏‎ ‎‏جمال جمیل تو محجوب کرده، و پرده های غلیظ حبّ دنیا و شیطنتْ قلوب ما‏‎ ‎‏را از توجّه به عزّ جلال تو مهجور نموده؛ راه آخرت باریک و طریق انسانیّت‏‎ ‎‏حدید، و ما بی چاره ها چون عنکبوتان در فکر قدید، متحیّرانی هستیم که‏‎ ‎‏چون کرم ابریشم از سلسله های شهوات و آمال بر خود تنیده و یکسره از عالم‏‎ ‎‏غیب و محفل انس چشم بریده؛ جز آن که از بارقۀ الهیّه چشم دل ما را روشنی‏‎ ‎‏بخشی و از جذوۀ غیبیّه ما را از خود بی خود فرمایی.‏

کتاب آداب الصلوة - آداب نماز - مقدمه

. انتهای پیام /*