اگر جوانی، مگذار به پیری رسی که در پیری مصیبتهایی داری که پیرها‏‎ ‎‏می دانند و تو غافلی. اصلاح در حال پیری و ضعف از امور بسیار مشکل‏‎ ‎‏است. و اگر پیری، مگذار بقیۀ عمر از دستت برود که باز هرچه باشد تا در این‏‏ عالم هستی راهی به سعادت داری و دری از سعادت به رویت باز است؛ خدا‏‎ ‎‏نکند که این در بسته شود و این راه منسدّ گردد که آن وقت اختیار از دستت برود‏‎ ‎‏و جز حسرت و ندامت و افسوس از گذشتن امر نصیبی نداری.‏

کتاب آداب الصلوة - آداب نماز، ص ۴۱

. انتهای پیام /*