نه از‏‎ ‎‏ارتباط با متجاوزان خشنود شوید و نه از قطع ارتباط با آنان رنجور، همیشه با بصیرت و با‏‏ چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه ای‏‎ ‎‏آرامتان نمی گذارند.‏

صحیفه امام جلد ۲۱، ص ۳۲۹

. انتهای پیام /*