ما را اینها می خواهند در تنگنای اقتصادی قرار بدهند و قرار‏‎ ‎‏داده اند. و مع الأسف این دولتهایی که ادعا می کنند که ما متمدن هستیم، و ادعا می کنند که‏‎ ‎‏ما مستقل هستیم، از همین مسئله فهمیده می شود که اینها چکاره اند.

. انتهای پیام /*