دوستان من! آنکه برای همۀ کارگرها و کارمندها و طبقۀ ضعیف دلسوز است خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی است که به ارادۀ خودش می خواهد که مستمندان مفرّح باشند. آنکه برای‏‎ ‎‏شما دلسوز است اسلام است. اسلام است که شما را نجات می دهد ...؛ از اختناق نجات‏‎ ‎‏می دهد. اسلام است که استقلال شما را بیمه می کند. رو به اسلام بیاورید.

همان طوری که‏ دیدید که اسلام بود که ما را به پیش برد؛ وحدت کلمه و توجه به اسلام بود که نهضت ما را‏‎ ‎‏پیروز کرد؛ از این به بعد هم اگر همین معنا محفوظ بماند، توجه به اسلام ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ وحدت‏‎ ‎‏کلمه، این دو کلمه رمز پیروزی شماست. توجه به اسلام، چنانچه دیدید همه می گفتند‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ وحدت کلمه، چنانکه دیدید همه می گفتند جمهوری اسلامی.‏‎ ‎‏همه با هم یک مطلب می گفتند، و آن یک مطلب «اسلام» بود. آنکه ما را پیروز کرد‏‎ ‎‏همین معنا بود، و آنچه ما را پیروز می کند باید همین معنا باشد.‏

صحیفه امام، ج ۷، ص:۴۱۹

. انتهای پیام /*