کتاب خدا کتاب معرفت و اخلاق و دعوت به سعادت و کمال‏‎ ‎‏است؛ کتاب تفسیر نیز باید کتاب عرفانی اخلاقی و مبیّن جهات عرفانی و‏‎ ‎‏اخلاقی و دیگر جهات دعوت به سعادت آن باشد. مفسِّری که از این جهت‏‎ ‎‏غفلت کرده یا صرف نظر نموده یا اهمّیّت به آن نداده، از مقصود قرآن و منظور‏‎ ‎‏اصلی انزال کتب و ارسال رسل غفلت ورزیده. و این یک خطائی است که‏‎ ‎‏قرنها است این ملت را از استفاده از قرآن شریف محروم نموده و راه هدایت را‏‎ ‎‏به روی مردم مسدود کرده. ما باید مقصود از تنزیل این کتاب را قطع نظر از‏‎ ‎‏جهات عقلی برهانی، که خود به ما مقصد را می فهماند، از خود کتاب خدا‏‎ ‎‏اخذ کنیم. مصنّف کتاب مقصد خود را بهتر می داند.

کتاب آداب الصلوة - آداب نماز، ص:۱۹۳

. انتهای پیام /*