امروز هم اسلام امانتی است در دست همۀ ما که باید به اندازۀ توان خودمان‏‎ ‎‏خدمتگزار به اسلام باشیم و حفظ کنیم کیان اسلام را. من از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏خواهانم که شما عزیزان را مصمم تر و ارادۀ شما را قویتر و مشتهای شما را فشرده تر و‏‎ ‎‏صفهای شما را فشرده تر کند که گرگهایی در کمین هستند و همه دنبال این هستند که این‏‎ ‎‏کشور را برگردانند به حال سابق، آنها را مأیوس کنید.‏

عکس نوشته ارزش فداکاری

. انتهای پیام /*