اگر این راه را برای خدا می روید، اگر این طریق را برای خدا طی می کنید، افسرده‏‎ ‎‏نباشید از اینکه به شما اعتنا نمی شود؛ خداوند به شما عنایت دارد. کوشش کنید که راه‏‎ ‎‏برای خدا باشد، کوشش کنید که چشمتان را از مخلوق، از ما سوای خدا ببندید. توجه تان‏‎ ‎‏به این نباشد که اگر خدمتی برای خدا می کنید، دیگران پیش شما بیایند تواضع کنند.

صحیفه امام، ج۹ ،ص:۲۸

. انتهای پیام /*