مظلومها دیگر نمی توانند تحت ظلم ابرقدرتها باشند. در امریکا هم خود ملت امریکا قبول ندارد این کارهایی را که دارد رئیسشان می کند. الآن‏‎ ‎‏مردم امریکا هم عاصی شده اند از دست اینها. دنیا اصلاً به عصیان کشیده شده است. شما‏‎ ‎‏دنیای امروز را مثل سابق حساب نکنید. دنیا  نمی پذیرد از شما که شما در قصرهای‏‎ ‎‏خودتان بنشینید و همه را زیر بار اذیت قرار بدهید و زیرسلطۀ خودتان قرار بدهید.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۳۲۳

. انتهای پیام /*