بر سالک طریق آخرت لازم و حتم است که با هر جدّیّتی هست‏‎ ‎‏معارف و مناسک خود را از تصرّف شیطان و نفس امّاره تخلیص کند و با کمال‏‎ ‎‏دقّت و تفتیش در حرکات و سکنات و طلب و مطلوب خود غور کند و غایت سیر‏‎ ‎‏و تحصیل و مبادی حرکات باطنیّه و تغذّیات روحیّه را به دست آورد و از‏‎ ‎‏حیله های نفس و شیطان غفلت نکند و از دامهای نفس امّاره و ابلیس غافل‏‎ ‎‏نشود.

کتاب آداب الصلوة - آداب نماز، ص:۲۱

. انتهای پیام /*