‏‏ارزش های انسانی در اوقات عادی معلوم نمی شود. در اوقاتی که آرام است یک کشور‏‎ ‎‏و به طور عادی زندگی را می گذرانند، ارزش اشخاص و ارزش گروه ها معلوم نمی شود.‏‎ ‎‏در آن اوقات شاید همه کس مدّعی باشد، مدّعی ارزش، مدّعی انقلابی بودن. و ارزش‏‎ ‎‏اشخاص و ارزش گروه ها بعد از انقلاب و پیروزی نمی تواند تحقّق پیدا بکند و عرضه‏‎ ‎‏شود؛ برای اینکه بعد از پیروزی هم گروه های مختلف می آیند و همه اظهار بستگی‏‎ ‎‏می کنند و همه اظهار انقلابی بودن. گروه هایی از اطراف برای استفاده و برای چیدن میوه‏‎ ‎‏از باغِ حاضرِ انقلاب جمع می شوند؛ و گاهی هم یا بسیاری از اوقات هم، این گروه ها، این‏‎ ‎‏اشخاص که برای میوه چیدن آمده اند، حاضر نیستند که صاحب باغ هم با آنها شرکت‏‎ ‎‏کند! دربست همه چیز را برای خودشان می خواهند. شما بعد از انقلاب شاهد بودید که‏‎ ‎‏گروه هایی عرض وجود کردند و اشخاصی، و همه به صورت انقلابی وارد شدند و‏‎ ‎‏خواستند که در این انقلاب بهره برداری کنند. و مع الأسف خود صاحب باغ ها را هم به‏‎ ‎‏عنوان شریک نشناختند. آن روز، ارزش اشخاص، مردان و گروه ها ثابت می شود و‏‎ ‎‏نمایش پیدا می کند که روز سختی است و روز مرگ است.

صحیفه امام، ج۱۴، ص:۶۳

. انتهای پیام /*