بنای دشمنهای شما بر این است که افرادی که لیاقتشان بیشتر است بیشتر مورد‏‎ ‎‏حمله قرار بگیرند. آنها افرادی را هدف قرار می دهند که از آنها خوف دارند که مبادا‏‎ ‎‏یک وقتی به آنها صدمه بزنند. واین را من کراراً گفته ام که مرحوم آقای بهشتی در این‏‎ ‎‏مملکت مظلوم زیست. تمام مخالفین اسلام و مخالفین این کشور حملۀ مستقیم شان را به‏‎ ‎‏ایشان و بعضی دوستان ایشان کردند. کسی را که من بیشتر از بیست سال می شناختم و‏‎ ‎‏روحیاتش را مطلع بودم و می دانستم چه جور مرد صالحی و مرد به درد بخوری برای این‏‎ ‎‏کشور است.

صحیفه امام جلد ۱۴ ص ۵۱۵

. انتهای پیام /*