یک نفر آدمی را که‏‎ ‎‏من بیست و چند سال است از نزدیک می شناسم، او پیش من درس خوانده، با من معاشر‏‎ ‎‏بوده، من همه چیزش را می دانم، حالا افتادند به جان مثل آقای دکتر بهشتی‏. آقای‏‎ ‎‏دکتر بهشتی را از او می ترسند این ها، برای اینکه یک فرد لایقی است؛ و این ها نمی خواهند‏‎ ‎‏اینطور افراد باشند؛ می خواهند یکی یکی ‏‏[‏‏هتک کنند‏‏]‏‏ نوبت همه تان شاید برسد!‏‎ ‎‏یکی یکی، هر کس را یک جایی ببینند، یک کاری انجام می دهد می خواهند هتک‏‎ ‎‏حرمتش بکنند، یا ساقطش بکنند. امروز آمدند به من گفتند که نسبت به ایشان خیلی‏‎ ‎‏[‏‏حرف زده‏‏]‏‏ می شود. من بیست و چند سال است، بیست و چند سال است که من ایشان را‏‎ ‎‏از نزدیک می شناسم. اینها خیال کردند اینها از خارج آمدند و حالا من تازه اینها را دیدم‏‎ ‎‏و نمی دانم اینها کی هستند! من می شناسم اینها را. مردم متقی هستند اینها. مردمی هستند‏‎ ‎‏که برای اسلام کار از آنها می آید. خوب، این مردمی که برای اسلام کار از آنها می آید‏‎ ‎‏یکی یکی را کنار بگذارم، کنار بگذارند، و همه را خلع سلاح بکنند، آن وقت کی دیگر‏‎ ‎‏باقی می ماند؟‏

صحیفه امام، ج۲۱، ص:۲۷۶

. انتهای پیام /*