‏اساساً اسلام ـ که تشیع چیزی جز اسلام اصیل نیست ـ نه تنها جلو رشد علمی و فکری بشر‏‎ ‎‏را نمی گیرد بلکه خود زمینه های این حرکت را آماده تر می کند و به این حرکت جهت‏‎ ‎‏انسانی و الهی می دهد. و تکامل علمی و فرهنگی بشر بعد از ظهور اسلام، محققین تاریخ‏‎ ‎‏را خیره ساخته است.

صحیفه امام جلد ۵ ص ۴۰۸

. انتهای پیام /*