امروز یکی از افتخارات بزرگ ملت ما این است که در برابر بزرگترین نمایش قدرت‏‎ ‎‏و آرایش ناوهای جنگی امریکا و اروپا در خلیج فارس صف آرایی نمود و اینجانب به‏‎ ‎‏نظامهای امریکایی و اروپایی اخطار می کنم که تا دیر نشده و در باتلاق مرگ‏‎ ‎‏فرونرفته اید، از خلیج فارس بیرون روید. و همیشه اینگونه نیست که هواپیماهای‏‎ ‎‏مسافربری ما توسط ناوهای جنگی شما سرنگون شود که ممکن است فرزندان انقلاب‏‎ ‎‏ناوهای جنگی شما را به قعر آبهای خلیج فارس بفرستند.

صحیفه امام جلد ۲۱ ص ۸۹

. انتهای پیام /*