‏‏از چیزهایی که من باید هم عرض کنم این است که، یک مطلبی که وقتی واقع می شود‏‎ ‎‏در بین دولتی ها یا بین مجلسی ها یا نطق های مجلسی ها، یک وقت این است که رادیو این را‏‎ ‎‏ذکر نمی کرد، خود دربسته بود، این، آن قدرها ضرر نداشت. اما حالا که بنابراین است ـ و‏‎ ‎‏خوب هم هست ـ که رادیو مردم را در جریان بگذارد، به مجرد اینکه یک اختلافی در‏‎ ‎‏مجلس پیدا می شود، منعکس می شود در همۀ ملت، و آن که خیلی خطرناک است، این‏‎ ‎‏است که منعکس می شود در سپاه، در ارتش. ما که می خواستیم به ـ همۀ دنیا که دنبال این‏‎ ‎‏هستند که ارتششان از امور سیاسی کنار باشد، آنها یک چیزی می فهمند که می گویند این‏‎ ‎‏را ـ ما که می خواهیم که سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته بندی نداشته باشند و جهات‏‎ ‎‏سیاسی را کنار بگذارند، برای اینکه اگر جهات سیاسی و مناقشات سیاسی در سپاه رفت و‏‎ ‎‏در ارتش رفت، باید فاتحۀ این سپاه و ارتش را ما بخوانیم. این جهت را باید آقایان متوجه‏‎ ‎‏باشند. مملکت از خودتان است، مجلس از شماست، دولت از شماست، ارتش از‏‎ ‎‏شماست، سپاه از شماست، همه از شماست. شما باید توجه بکنید به اینکه مسائل شما‏‎ ‎‏منعکس می شود در همۀ کشور و همۀ دنیا. یک کلمه ای که یکی در اینجا می گوید،‏‎ ‎‏تعبیرش می کنند در تبلیغات دنیا و رسانه های گروهی دنیا، تأویل می کنند و شروع می کنند‏‎ ‎‏به ایران حمله کردن. با اینکه مقصد آن گوینده این نیست، لکن آنها یک راهی پیدا‏‎ ‎‏می کنند برای اینکه چه بکنند.


صحیفه امام، ج۱۹، ص:۱۱

. انتهای پیام /*