در زمان خود رضا شاه قتل عام مسجد گوهرشاد را من به خاطر دارم و کسانی که به سن من هستند به خاطر دارند که در مسجد و معبد مسلمین که مرکز اقامه نماز بود عبادت خدا بود اینها ریختند و یک عده از مظلومین که برای دادخواهی آنجا مجتمع شده بودند قتل عام کردند و از بین بردند.

«صحیفه امام، جلد ۱۱، صفحه ۳۲»

. انتهای پیام /*