ما آرزوی بزرگمان این است که ملتها این معنایی که در‏‎ ‎‏ایران واقع شد و دیدند آن چیزهایی که به نظرشان امکان نداشت تحقق پیدا کرد، آنها هم‏‎ ‎‏توجه داشته باشند که غیرممکنها با ارادۀ ملتها، اراده ای که تبع ارادۀ خداست، اراده ای که‏‎ ‎‏برای خداست، غیرممکنها ممکن می شود و محالها واقع.

صحیفه امام، ج۱۱ ،ص۳۲۳

عکس نوشته ارده ملت ها

. انتهای پیام /*