اگر در صدر خلقت، عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی باید جاری شود و از ستمگری و چپاول و قتل‏‎ ‎‏باید جلوگیری شود، امروز چون قرن اتم است آن روش‏‎ ‎‏کهنه شده! و ادعای آنکه اسلام با نو آوردها مخالف است‏‎ ‎‏ـ همان سان که محمدرضا پهلوی مخلوع می گفت که اینان‏‎ ‎‏می خواهند با چهارپایان در این عصر سفر کنند ـ یک اتهام‏‎ ‎‏ابلهانه بیش نیست. زیرا اگر مراد از مظاهر تمدن و‏‎ ‎‏نوآوردها، اختراعات و ابتکارات و صنعت های پیشرفته که‏‎ ‎‏در پیشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هیچ گاه اسلام و هیچ‏‎ ‎‏مذهب توحیدی با آن مخالفت نکرده و نخواهد کرد بلکه‏‎ ‎‏علم و صنعت مورد تأکید اسلام و قرآن مجید است.

وصیتنامه سیاسی_الهی/صفحه ۲۲

. انتهای پیام /*