اسلام از قبل از اینکه شما ازدواج بکنید، با ازدواج شما‏‎ ‎‏سروکار دارد. می خواهد نتیجۀ این ازدواج یک انسان سالم باشد. مثل حیوانات نباشد که‏‎ ‎‏به طور هرج ومرج هر کاری می خواهند می کنند. از قبل از ازدواج قوانین اسلام هست که‏‎ ‎‏چه شخصی را زن قبول کند به ازدواج و چه زنی را مرد قبول کند برای ازدواج. اوصاف‏‎ ‎‏مرد، اوصاف زن، اینها مطرح هست در اسلام. در هیچ حکومتی این مطرح نیست که مرد‏‎ ‎‏اوصافش چه باشد، زن اوصافش چه باشد. در اسلام این مطرح است، وقت ازدواج چه‏‎ ‎‏وقت باشد، بعد از ازدواج چه روابطی بین زن و مرد باشد. وضع زندگی زن و مرد با هم‏‎ ‎‏چه جور باشد. وقتی که زن و مرد با هم خلوت می کنند وقت این خلوت چه وقت باشد.‏‎ ‎‏همۀ اینها برای این است که می خواهد مقصد عالی اسلام و همۀ مکتبهای توحیدی این‏‎ ‎‏است که انسان درست بشود. این انسان اگر سرخود باشد و مهار نداشته باشد، از همۀ‏‎ ‎‏حیوانات درنده تر و موذیتر است.‏

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۵۰۴

. انتهای پیام /*