شما از این شکست خورده ها هیچ هراس نداشته باشید که اینها نفسهای آخر را‏‎ ‎‏می کشند. و ملت ایران و ملت شریف ایران با کمال قدرت، ایستاده است در مقابل آنها، و‏‎ ‎‏همین طور قوای نظامی و انتظامی و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلّح، که از خود مردم‏‎ ‎‏هستند، هم در جنگ با کفار ایستاده اند و هم در مقابله با این اشخاصی که همان طور‏‎ ‎‏هستند و برای آنها خدمت می کنند.

صحیفه امام جلد ۱۵ ص ۲۶۱

. انتهای پیام /*