به جهانیان بگویید در‏‎ ‎‏راه حق و اقامۀ عدل الهی و کوتاه کردن دست مشرکان زمان باید سر از پا نشناخت، و از‏‎ ‎‏هر چیزی حتی مثل اسماعیل ذبیح الله ، گذشت. که حق جاودانه شود.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۸۶

. انتهای پیام /*