عیدی‏‎ ‎‏که انسانهای آگاه را به یاد قربانگاه ابراهیمی می اندازد؛ قربانگاهی که درس فداکاری و‏‎ ‎‏جهاد را در راه خدای بزرگ به فرزندان آدم و اصفیا و اولیای خدا می دهد. عمق‏‎ ‎‏جنبه های توحیدی و سیاسی این عمل را جز انبیای عظام و اولیای کرام ـ علیهم الصلوة و‏‎ ‎‏السلام ـ و خاصّۀ عبادالله کس دیگری  نمی تواند ادراک کند. این پدرِ توحید و بت شکنِ‏‎ ‎‏جهان به ما و همۀ انسانها آموخت که قربانی در راه خدا، پیش از آنکه جنبۀ توحیدی و‏‎ ‎‏عبادی داشته باشد، جنبه های سیاسی و ارزشهای اجتماعی دارد. به ما و همه آموخت که‏‎ ‎‏عزیزترین ثمرۀ حیات خود را در راه خدا بدهید و عید بگیرید. خود و عزیزان خود را فدا‏‎ ‎‏کنید، و دین خدا را و عدل الهی را برپا نمایید.

صحیفه امام، ج۱۸، ص۸۶

. انتهای پیام /*