در دعای «زیارت جامعه» است؛ «ساسة العباد». چطور امام را به سیاست آره، اما آخوند را به‏‎ ‎‏سیاست نه؟! حضرت امیر یک مملکت را اداره می کرد، سیاستمدار یک مملکت بود؛‏‎ ‎‏آن وقت آخوند را به سیاست چه؟! این مطلبی بود که مُستَعمِر‏‏ برای اینکه آخوند را‏‎ ‎‏جدا کند از دولت و ملت، القا کردند به او؛ آخوند هم باورش آمد! خود آخوند با ما‏‎ ‎‏مبارزه می کند که شما چکار دارید به سیاست! «این آخوند سیاسی است»! این چیزی‏‎ ‎‏بوده است که ما را ... به عقب راند. آخوندْ نمونۀ اسلام است.‏

صحیفه امام، ج۶، ص:۲۸۷

. انتهای پیام /*