امروز که روز عید غدیر است و از بزرگترین اعیاد مذهبی‏‎ ‎‏است، این عید، عیدی است که مال مستضعفان است، عید محرومان است، عید مظلومان‏‎ ‎‏جهان است، عیدی است که خدای تبارک و تعالی به وسیله رسول اکرم ـ صلی الله علیه و‏‎ ‎‏آله و سلم ـ برای اجرای مقاصد الهی و ادامه تبلیغات و ادامه راه انبیا، حضرت امیر ـ سلام‏‎ ‎‏الله علیه ـ را منصوب فرمودند. باید ما تأسف بخوریم از این که نگذاشتند دست های‏‎ ‎‏خائن، برای جنگ هایی که در زمان تصدی ایشان به امور بود، آن جنگ ها و جنگ‏‎ ‎‏افروزها نگذاشتند که چهره این مرد بزرگ در ابعاد مختلفی که دارد نمایان بشود. این‏‎ ‎‏بزرگوار شخصیتی است که دارای ابعاد بسیار است و مظهر اسم جمع الهی است که دارای‏‎ ‎‏تمام اسماء و صفات است. 

صحیفه امام، ج۱۹، ص:۶۳

. انتهای پیام /*