مؤمنین سرتاسر دنیا برادرند به حسب حکم قرآن. و‏‎ ‎‏برادرها برابرند و در شادی و غم هم مشترک اند. در اسلام همین برادری است که مبدأ‏‎ ‎‏همه خیرات است. و اینها می خواهند این برادری را از ما بگیرند.

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۳۶۷

. انتهای پیام /*