تمام رسانه ها مربی یک کشور هستند؛ باید تربیت کنند کشور را، افراد‏‎ ‎‏یک کشور را؛ و باید خدمت کنند به ملت. روزنامه از ملت است و برای ملت است؛ و‏‎ ‎‏چنانچه برخلاف مسیر ملت بخواهد یک روزنامه ای ـ یا چیز دیگری ـ رفتار بکند، خود‏‎ ‎‏ملت با او مخالفت می کنند.

صحیفه امام جلد ۷ ص ۳۲۲

. انتهای پیام /*