قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید‏‎ ‎‏صددرصد براساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف‏‎ ‎‏از جمهوری و آرا اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس، هر رأیی یا طرحی که‏‎ ‎‏از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و‏‎ ‎‏مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است. و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس‏‎ ‎‏انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است؛ و اظهارنظر و‏‎ ‎‏رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت‏ آنهاست.

صحیفه امام، ج ۹، ص:۳۰۸

. انتهای پیام /*