شما یک قدری به فکر باشید، یک قدر توجه داشته باشید. هی ننشینید تکلیف شرعی‏‎ ‎‏برای خودتان درست کنید: کار تنبلها! تکلیف شرعی ام این نیست؛ تکلیف شرعی آنی‏‎ ‎‏است که پیغمبر ... شما قوه تان بیشتر از قوای سیدالشهداء است. قوایی نداشت در مقابل‏‎ ‎‏آن قوه ‏‏[‏‏ولی‏‏]‏‏ پاشد قیام کرد، مخالفت کرد، چه کرد، تا کشته شد. آن هم می توانست اگر‏‎ ‎‏تنبل بود ـ نعوذبالله ؛ می توانست بگوید که تکلیف شرعی من نیست. از خدا می خواستند‏‎ ‎‏آنها که سیدالشهداء ساکت باشد و آنها به خرسواری خودشان سوار باشند. از قیام او‏‎ ‎می ترسند. 

صحیفه امام، ج۲، ص:۳۷۲

. انتهای پیام /*