صورت عمل میزان نیست،‏‎ ‎‏آن چیزی که میزان است انگیزۀ عمل است، معنای عمل است. دوتاست عمل، در‏‎ ‎‏صورت مثل هم هستند. شمشیری که در دست حضرت امیر ـ سلام الله علیه است فرود‏‎ ‎‏می آید و فرض کنید که عمروبن عبدود‏ را می کشد. این صورت عمل با صورت عمل‏‎ ‎‏دیگری که شمشیر دستش هست و یک کس دیگر را می کشد، صورت، یک صورت‏‎ ‎‏است، هر دو یک شمشیری است و در دستی است و فرود می آید و یک کسی را‏‎ ‎‏می کشد، لکن آنی که او را با عبادت ثقلین افضل دانسته اند برای آن انگیزۀ عمل است،‏‎ ‎‏برای آن معنایی است که در آن عمل است نه برای این صورت عمل است.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۲۰۹

. انتهای پیام /*