خدا می داند که من هر وقت نظرم به این جوان هایی که عازم جبهه هستند و با شور و شعف دارند به جبهه ها می روند، وقتی من آنها را نگاه می کنم، از خودم خجالت می کشم، ما کی هستیم، ما چی هستیم؟ ما قریب هشتاد و چند سال در این دنیا ـ خودم را می گویم- بودم  به قدر این چند روزی که این ها مشغول خدمت هستند، ما خدمت نکردیم، ما خودمان را نساختیم. از من گذشت، لکن شما توجه کنید که خود را بسازید.

صحیفه امام، جلد ۲۰، صفحه:۵۴

. انتهای پیام /*