گاهی امنیت مورد آزمایش است. انسان‏‎ ‎‏را گاهی به ناامنی و خوف امتحان می کنند و گاهی به امنیت و اطمینان، گاهی به نقص در‏‎ ‎‏ثمرات و انفس. جوان ها را از انسان می گیرند، برادرها را می گیرند، و بچه ها و زن ها را به این‏‎ ‎‏راه امتحان می کنند. و گاهی به زیاد کردن ثمرات، زیاد کردن اموال، توسعه دادن و امنیت‏‎ ‎‏اعطا کردن امتحان می کند. بشر در امتحان واقع است. با ادعای اینکه من مؤمن هستم رها‏‎ ‎نمی شود.

صحیفه امام، ج 13، ص:454

. انتهای پیام /*