بعضیها ادعا کرده اند که رفتن من به پاریس به وسیلۀ آنان‏‎ ‎‏بوده، این دروغ است. من پس از برگرداندنم از کویت، با مشورت احمد پاریس‏‎ ‎‏را انتخاب نمودم، زیرا در کشورهای اسلامی احتمال راه ندادن بود؛ آنان تحت‏‎ ‎‏نفوذ شاه بودند ولی پاریس این احتمال نبود.‏

صحیفه امام جلد ۲۱ ص۴۵۲

. انتهای پیام /*