مادران و پدران متعهد از رفت و آمدهای فرزندانشان سخت مراقبت نمایند و آنان‏  ‏را زیر نظر بگیرند تا خدای ناکرده صید منافقان امریکایی و منحرفان روسی نگردند، و‏ ‏وضع درسی آنان را دنبال کنند، چرا که نقش مادران و پدران در حفظ فرزندانشان در‏ سنین دبستان و دبیرستان بسیار مهم و ارزشمند است.‏

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۴

. انتهای پیام /*