آن قدری که پیغمبر خدا تحمل مشقت برای خدا کرد، ماها نمی توانیم. لکن ما هم‏‎ ‎‏قطره ای هستیم از این دریای بی پایان، به اندازه ای که یک قطره، یک ذره می تواند‏‎ ‎‏فداکاری کند، باید فداکاری کنیم. این اسلام است و قرآن است و خدا. ‏

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۵۱۲

. انتهای پیام /*