ملت ایران و ما مقصدمان این نیست و نبود که فقط محمدرضا برود؛ رژیم سلطنتی از‏‎ ‎‏بین برود؛ دست اجانب کوتاه بشود؛ اینها همه مقدمه بود؛ مقصد اسلام است. ما‏‎ ‎‏می خواهیم که اسلام حکومت کند در این مملکت؛ احکام اسلام در این مملکت جریان‏‎ ‎‏پیدا بکند.

صحیفه امام، ج ۸، ص:۴۱

. انتهای پیام /*