وقتی که محاصرۀ اقتصادی بشود افکار همۀ مردم توجه‏‎ ‎‏به این پیدا می کند که ما باید خودکفا باشیم و متخصصین ما مشغول می شوند و افکار‏‎ ‎‏خودشان را به راه می اندازند و قدرت خودشان را به راه می اندازند و ایران را مستغنی‏‎ ‎‏می کنند از خارج. و من به شما اطمینان می دهم که اگر تا یک مدتی ما در این فشارها‏‎ ‎‏باشیم، ایران بیشتر ثبات پیدا می کند و مغزهای متفکر مکتبی ایران بیشتر به کار می افتد و‏‎ ‎‏ایران را خودکفا می کند

صحیفه امام ج۱۶ ص۱۰۴

. انتهای پیام /*