اختلافاتی که در عراق، در ایران، در سایر ممالک اسلامی ایجاد می کنند، باید سران‏‎ ‎‏دول اسلامی توجه داشته باشند به این معنا که این اختلافات اختلافاتی است که هستی‏‎ ‎‏آنها را به باد می دهد. باید با عقل، با تدبیر، توجه داشته باشند به این معنا که به اسم مذهب‏‎ ‎‏و به اسم اسلام می خواهند اسلام را از بین ببرند. دستهای ناپاکی که بین شیعه و سنی در‏‎ ‎‏این ممالک اختلاف می اندازد اینها نه شیعه هستند و نه سنی هستند؛ اینها دستهای ایادی‏‎ ‎‏استعمار هستند که می خواهند ممالک اسلامی را از دست آنها بگیرند؛ ذخایر را از دست‏‎ ‎‏آنها بگیرند؛ بازار سیاه درست کنند برای ممالک به اصطلاح مترقی؛ می خواهند آن‏‎ ‎‏چیزهایی که آنها زیاد دارند و به دریا می ریزند، دور می ریزند، بازار درست کنند در‏‎ ‎‏شرق و اینها به قیمتهای خوب، به قیمتهای مناسب، بخرند.

صحیفه امام جلد ۱ صفحه ۳۷۶

. انتهای پیام /*