بارها تذکر دادیم که باید ایرانی بسازیم که بتواند بدون اتکا به امریکا و شوروی و‏‎ ‎‏انگلستان ـ این جهانخواران بین المللی ـ استقلال سیاسی، نظامی، فرهنگی و اقتصادی‏‎ ‎‏خویش را به دست گیرد و روی پای خود بایستد و هویت اصیل خویش را به جهان‏‎ ‎‏عرضه کنند. افسوس که هنوز عده ای از روشنفکران نمی توانند دست از غرب و یا شرق‏‎ ‎‏بکشند؛ و این دو را سر مشق کارهای خود قرار داده اند.

صحیفه امام، ج ۹، ص:۲۵

. انتهای پیام /*