ما باید کتابمان قرآن باشد. معنایش نه این است که فقط بگوییم کتاب ما قرآن است،‏‎ ‎‏بلکه باید با او حرکتهای معنوی بکنیم، به تربیت انسانی برسیم، با او اجتماع خودمان را‏‎ ‎‏اصلاح کنیم، با او همۀ جهات مادی و معنوی اش را طی کند. او قرآن است که کتاب‏‎ ‎‏ماست. این کتابی است که باید بخوانیم و بفهمیم و عمل کنیم. فقط بگوییم: «کتاب است»‏‎ ‎‏این، کتاب نمی شود. وقتی کتاب، کتاب ماست که به محتوای این کتاب عمل بکنیم.‏‎ ‎‏کوشش کنید که کتاب شما، کتاب خدا و قرآن باشد. توجه شما به محتوای کتاب خدا‏‎ ‎‏باشد؛ کلام از خداست، وسیله پیغمبر خداست و ما مخاطب؛ 

صحیفه امام جلد ۱۰ ص ۵۳۰

. انتهای پیام /*