قم حرم اهل بیت است. قم مرکز علم است. قم مرکز تقواست. قم مرکز شهادت و‏‎ ‎‏شهامت است. از قم، علم به همۀ جهان صادر شده است و می شود و از قم شهامت به همه‏‎ ‎‏جا صادر می شود. قم شهری است که در آن ایمان و علم و تقوا پرورش یافته. از آن وقتی‏‎ ‎‏که قم بوده، قم از زمان ائمّۀ اطهار مورد توجه اسلام بوده است.

صحیفه امام، ج ۱۳، ص:۱۶۵

. انتهای پیام /*