وقتی خدا با شماست، همه چیز با شماست. شما خدا را دارید ولو اینکه پشتوانه از‏‎ ‎‏شرق و غرب ندارید. و این افتخار شماست، افتخار اسلام است که نه به شرق متوجه باشد‏‎ ‎‏و نه به غرب متوجه باشد، صراط مستقیم باشد. راه، راه خداست. در راه خدا نه شهادت و‏‎ ‎‏نه نقص عضو و نه گرفتاری هیچ یک از اینها اشکال ندارد.

صحیفه امام جلد ۱۸ ص ۴۴۰

. انتهای پیام /*