اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و‏‎ ‎‏افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی‏‎ ‎‏وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد‏‎ ‎‏مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعۀ فحشا از‏‎ ‎‏بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از‏‎ ‎‏ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفۀ نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است‏‎ ‎‏عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند.

صحیفه امام، ج ۱۷، ص:۱۴۱


. انتهای پیام /*